Hướng dẫn cài đặt Danh mục đặt hàng cổ phiếu

Danh mục đặt hàng cổ phiếu hiển thị các cổ phiếu thỏa mãn tiêu chí được nhà đầu tư lựa chọn trong phần cài đặt, bao gồm các tiêu chí về cơ bản và kỹ thuật.

tu-van-co-phieu-chung-quyen.png

Hình 1: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

Để lựa chọn các danh mục tự động hiển thị khi có cổ phiếu thỏa mãn các yêu chí, nhà đầu tư vào phần Cài đặt lựa chọn danh mục. Chọn 1 trong 3 chiến lược sau và tiến hành thay đổi các tiêu chí để có được cổ phiếu theo yêu cầu:

  • Đặt hàng theo chiến lược PTKT: Nhà đầu tư lựa chọn đặt hàng cổ phiếu theo các tiêu chí của chiến lược Smart Money với các điểm thành phần đã được trình bày ở phần trước.
  • Đặt hành danh mục theo chiến lược PTCB: Nhà đầu tư lựa chọn đặt hàng cổ phiếu theo các tiêu chí của chiến lược Phân tích cơ bản với các điểm thành phần đã được trình bày ở phần trước
  • Đặt hàng kết hợp chiến lược PTKT và PTCB: Nhà đầu tư lựa chọn các tiêu chí phù hợp để chọn các cổ phiếu thỏa mãn cả về kỹ thuật và cơ bản

Sau khi hoàn thành cài đặt, nhà đầu tư bấm “Lưu” để lưu lại các cài đặt. Bấm “Hủy” để thực hiện lại từ đầu.

cai-dat-lua-chon-danh-muc

Hình 2: Màn hình Tư vấn đầu tư Cổ phiếu – Chứng quyền

Để sử dụng dịch vụ tư vấn, nhà đầu tư vui lòng đăng ký tại đây.