Hướng dẫn xem thông tin Tài khoản trên HSC iTrade

 

 

1) Số dư tiền

Để xem thông tin về số dư tiền, khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Số dư tiền. Cửa sổ số dư tiền hiện ra với các thông tin về:
- Số thực dư (Số dư tiền có thể chuyển được = Số dư tiền – Tiền tạm giữ - Lãi vay gộp – Các phí khác – Tiền chờ thanh toán – Giá trị mua)
- Số khả dụng (Số dư tiền tối đa có thể rút được = Thực dư - Ứng trước tiền mặt + Tiền bán chờ về + Bán trong ngày)
- Sức mua
- Giá trị thị trường của các cổ phiếu
- Thông tin chi tiết về trạng thái tiền
 
Kiểm tra số dư tiền trên HSC iTrade
 

2) Số dư chứng khoán 

Để xem số dư chứng khoán, khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Vị thế. Trên phần mềm sẽ hiện ra số lượng các chứng khoán mà nhà đầu tư đang nắm giữ.
 
Trong phần này tích hợp sẵn nút Mua/ Bán tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đặt lệnh mua/bán của khách hàng.