Minh họa cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ

Trường hợp 1: Khách hàng thực hiện mua 2 Tỷ cổ phiếu VCB

cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ 1

▪ Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 tỷ * 50% = 1 Tỷ

▪ Phần HSC cho vay: 2 Tỷ - 1 Tỷ = 1 Tỷ

 

cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ 2

▪ Tài sản ròng (Equity Balance) = 1 Tỷ

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ

▪ Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 Tỷ

▪ Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng / Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 / 1 = 100%

 

Trường hợp 2: Khách hàng có nhu cầu mua 2 Tỷ cổ phiếu HPG

cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ 3

▪ Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 Tỷ * 60% = 1,2 Tỷ 

▪ Do KH ký quỹ chỉ có 1 tỷ nhỏ hơn 1,2 tỷ theo yêu cầu, nên KH chỉ mua được tối đa 1 tỷ/60% = 1,666 tỷ

▪ Phần HSC cho vay thực tế: 1,666 tỷ - 1 tỷ = 666 triệu

 

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

▪ Số dư tiền (Cash balance) = - 666 triệu 

▪ Danh mục cổ phiếu:

cơ chế ghoạt động giao dịch ký quỹ 4

▪ Tài sản ròng (Equity Balance) = 1 Tỷ 

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ 

▪ Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 Tỷ 

▪ Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 / 1 = 100%

 

Trường hợp 3: Khách hàng thực hiện mua 1 Tỷ cổ phiếu HCM

cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ

▪ Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ 

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 Tỷ *100% = 1 Tỷ 

▪ Phần HSC cho vay: 0 tỷ

 

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

▪ Số dư tiền (Cash balance) = 1 Tỷ 

▪ Danh mục cổ phiếu:

cơ chế hoạt động giao dịch ký quỹ

Tài sản ròng (Equity Balance) = 2 Tỷ 

▪ Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ 

▪ Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 – 1 = 1 Tỷ 

▪ Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 / 1 = 200%

Hướng dẫn ký mới Hợp đồng giao dịch ký quỹ

Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát khi giao dịch ký quỹ