Trách nhiệm của Khách hàng khi sử dụng Giao dịch Ký quỹ

Trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ ký quỹ

  • Chủ động cập nhật các thay đổi liên quan đến Số điện thoại liên lạc và email liên lạc. 
  • Chủ động kiểm tra email và tin nhắn SMS để nắm rõ tình hình tài khoản cũng như những thay đổi trong chính sách của HSC đối với hoạt động cho vay Giao dịch Ký quỹ (GDKQ).
  • Chủ động liên hệ nhân viên Quản lý GDKQ để tìm hiểu cũng như được cung cấp các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ GDKQ.
  • Chủ động thực hiện việc ký lại Hợp đồng khi có tin nhắn/email thông báo từ HSC.
  • Chủ động xử lý tài khoản khi có tin nhắn/email thông báo từ HSC. Trong trường hợp đã chuyển tiền nhưng do ghi sai thông tin phải chủ động gởi các chứng từ liên quan tới việc chuyển tiền cho bộ phận QL GDKQ.
  • Chủ động cập nhật thông tin liên quan đến thay đổi mck cho vay GDKQ của HSC được niêm yết trên website của HSC.

>> Xem thêm: Hướng dẫn ký mới Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ