Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát khi giao dịch ký quỹ

 

STT

Ngưỡng

Tỷ lệ ký quỹ tài khoản (MR)

Trạng thái tài khoản

Diễn giải hành động

1

Ngưỡng ký quỹ ban đầu (IMR)

MR >= 100%

Tài khoản đủ ký quỹ

TK được giao dịch chứng khoán hoặc có thể được rút tiền mặt từ tài khoản GDKQ theo điều kiện của HSC

2

Ngưỡng duy trì (MMR)

80% =< MR < 100%

Tài khoản thiếu ký quỹ nhưng không bắt buộc ký quỹ bổ sung

TK không được giao dịch chứng khoán

3

Ngưỡng yêu cầu ký quỹ (Margin call)

60% =< MR < 80%

Tài khoản bắt buộc yêu ký quỹ bổ sung

TK phải bổ sung ký quỹ chậm nhất trong buổi sáng của ngày T+1, giá trị ký quỹ bổ sung bắt buộc phải ký quỹ đủ để đảm bảo Ngưỡng ký quỹ ban đầu (IMR), MR >= 100%. Trong trường hợp TK không thực hiện đúng yêu cầu sẽ phải bán giải chấp tài sản vào đầu giờ chiều của ngày T+1.

4

Ngưỡng bắt buộc bán giải chấp (Forced sell)

MR < 60%

Tài khoản bắt buộc bán giải chấp

Ngay khi TK có trạng thái này, ngay lập tức sẽ bán bắt buộc về Ngưỡng ký quỹ ban đầu (IMR), MR >= 100%.

 
*Note: 
Tỉ lệ ký quỹ (Margin ratio – MR) là tỉ lệ dùng để quản lý rủi ro đối với tài khoản giao dịch ký quỹ. 
Tài khoản giao dịch có Tỉ lệ ký quỹ càng cao được xem là càng an toàn và ngược lại.