Hướng dẫn đặt lệnh mua bán trên web myhsc

1. Hướng dẫn đặt lệnh MUA trên web myhsc

Bước 1: Tại màn hình đặt lệnh, khách hàng chọn Mua, nhập Mã chứng khoán, Số lượng và Giá muốn đặt

- Nhập kiểu KVND, ví dụ: Nếu giá cổ phiếu là 24.500 VND thì nhập 24.5

- Đối với lệnh ATO/ATC/MP, nhập giá là ATO/ATC/MP

 

Bước 2: Khách hàng nhấp vào Mua để thực hiện đặt lệnh

hướng dẫn đặt lệnh mua trên MYHSC

 

Bước 3:  Khách hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất.

xác nhận lệnh đặt mua

 

2. Hướng dẫn đặt lệnh BÁN trên web myhsc

Bước 1: Tại màn hình đặt lệnh, khách hàng chọn BÁN, nhập Mã chứng khoán, Số lượng và Giá muốn đặt

- Nhập kiểu KVND, ví dụ: Nếu giá cổ phiếu là 24.500 VND thì nhập 24.5

- Đối với lệnh ATO/ATC/MP, nhập ATO/ATC/MP

 

Bước 2: Khách hàng nhấp vào Bán để thực hiện đặt lệnh

hướng dẫn đặt lệnh bán trên MyHSC

 

Bước 3: Khách hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất.

Xác nhận lệnh đặt bán