Hướng dẫn quản lý danh mục trên web myhsc

Tại màn hình chính, khách hàng chọn Quản lý danh mục (F10).

Hướng dẫn quản lý danh mục trên MYHSC

 

Khách hàng có thể xem lời/lỗ danh mục đầu tư trong màn hình này. Hệ thống sẽ tự động tính toán dựa vào giá mua bình quân và giá hiện tại thị trường. Cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua đều được phản ánh vào lời/lỗ của danh mục.

quản lý danh mục

 

Xem thông tin tổng hợp danh mục đầu tư gồm các phần:

 • Lời lỗ tạm tính
 • Lời lỗ thực là số tiền lời lỗ đã thực hiện của khách hàng
 • Tổng lời lỗ = Lời lỗ thực + Lời lỗ tạm tính
 • % lời lỗ trung binh
 • Tổng tài sản
 • Tổng số dư tiền
 • Tổng giá trị thị trường của toàn danh mục
 • Tổng phí và Chi phí giao dịch

Xem thông tin chi tiết cho từng mã chứng khoán trong danh mục:

 • Mã cổ phiếu đang nắm giữ
 • Số lượng cổ phiếu co stheer giao dịch
 • Số lượng cổ phiếu chờ về
 • Số lượng cổ phiếu tạm giữ
 • Giá thị trường
 • Lời lỗ tạm tính
 • % lời lỗ tạm tính
 • % phân bổ cho danh mục
 • Giá mua trung bình

Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm hoặc bán bớt mã cổ phiếu đang nắm giữ bằng cách nhấn nhanh vào biểu tượng mua/bán nằm ngay cạnh mã cổ phiếu đó.