Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh trên web myhsc

Tại màn hình chính, khách hàng chọn Lịch sử đặt lệnh.

Hướng dẫn xem lịch sự đặt lệnh trên MYHSC

 

Hệ thống sẽ thể hiện các lệnh đã đặt trong 7 ngày gần nhất.

Lệnh đặt 7 ngày gần nhất

 

 

Khách hàng có thể lựa chọn tìm kiếm lệnh theo Mã chứng khoán, Loại lệnh, Trạng thái lệnh và thời gian đặt lệnh.

Để thay đổi tìm kiếm theo thời gian đặt lệnh, khách hàng chọn ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, ấn vào nut tìm kiếm

*Lưu ý: Khoảng thời gian dữ liệu có thể truy xuất từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc là 7 ngày.

lịch sử đặt lệnh