Hướng dẫn xem số dư tài khoản và quản lý danh mục trên ứng dụng myhsc

Bước 1: Khách hàng đăng nhập app myhsc

Bước 2: Khách hàng chọn tab Tài sản

  • Tổng quan tài sản: Cung cấp thông tin tổng hợp về số dư tiền và chứng khoán nắm giữ, Số dư ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ của tài khoản.

tổng quan tài sản

  • Số dư tiền: Cung cấp thông tin Số dư tiền đầu ngày, Số dư hiện tại và các khoản làm thay đổi tăng/giảm số dư tiền trong ngày.

so-du-tien

  • Lãi/lỗ: Cung cấp thông tin số dư tiền, giá trị thị trường của danh mục chứng khoán nắm giữ và lãi lỗ tạm tính (tính theo giá khớp cuối)

tab-tai-sanchi-tiet-ma-nam-giu