Hướng dẫn kiểm tra vị thế trên HSC iTrade

 

Các bước hướng dẫn để kiểm tra vị thế đang giao dịch

Bước 1: Khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Vị thế.

Bước 2: Tại đây, hiện ra hai loại tài khoản: ① tài khoản cơ sở và ② tài khoản phái sinh (ký hiệu bằng chữ F). Khách hàng nhấp vào Tài khoản phái sinh.

Thông tin vị thế của tài khoản phái sinh sẽ hiện ra bao gồm:

• Vị thế đầu ngày

• Vị thế hiện tại

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra số dư tiền trên HSC iTrade