Hướng dẫn xem lịch sử đặt lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh

 

 

1. Xem lịch sử đặt lệnh trên HSC WinnerTrade

Khách hàng vào mục lịch sử lệnh trong cửa sổ thông tin khách hàng để hiển thị lịch sử các lệnh đang đặt.

xem lịch sử đặt lệnh trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

2. Sửa lệnh trên HSC WinnerTrade

Chi tiết các bước hướng dẫn sửa lệnh trên HSC WinnerTrade:

Bước 1: Khách hàng nhấp vào lệnh cần sửa.

Bước 2: Nhấn Sửa để hiển thị cửa sổ sửa lệnh.

sửa lệnh trên phần mềm HSC WinnerTrade

Bước 3: Nhập lại giá cần đặt và chọn vào Mua hoặc Bán tùy vào lệnh đã đặt để sửa lệnh.

 

3. Hủy lệnh trên HSC WinnerTrade

Chi tiết các bước hướng dẫn hủy lệnh trên HSC WinnerTrade:

Bước 1: Khách hàng chọn các lệnh cần hủy

Bước 2: Nhấn vào Hủy để Hủy các lệnh.

hủy lệnh trên phần mềm HSC WinnerTrade

• Để hủy tất cả các lệnh, khách hàng có thể nhấn nhanh vào nút Hủy tất cả.

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở