Hướng dẫn xem thông tin thị trường và sử dụng đồ thị phân tích kỹ thuật

1. Xem thông tin thị trường

 

Khách hàng có thể lựa chọn các cửa sổ xem thông tin trong menu Thông tin thị trường bao gồm:

- Thông tin giá

- Độ sâu thị trường

- Đồ thị trong ngày

- Đồ thị Ticker

 

1.1 Thông tin giá

Từ menu Thông tin TT chọn Thông tin giá.

thông tin giá hợp đồng tương lai trên phần mềm HSC WinnerTrade

Màn hình cung cấp thông tin thị trường theo thời gian thực cho danh sách các mã hợp đồng do khách hàng lựa chọn (tương tự như WatchList trên phần mềm VIS). Các thông tin quan trọng được thể hiện như:

  • Thông tin chào mua/chào bán tốt nhất (Giá, Khối lượng)
  • Thông tin khớp lệnh gần nhất (Giá, Khối lượng)
  • Thông tin giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất
  • Thông tin về Open Interst (O/I) của mã hợp đồng

Người dùng có thể nhấp chuột vào ô giá chào mua/bán để tiến hành đặt lệnh từ màn hình này.

Để lựa chọn mã hợp đồng muốn theo dõi, khách hàng sử dụng chức năng Tìm kiếm và chọn mã cần xem.

xem mã hợp đồng tương lai trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

1.2  Độ sâu thị trường

• Chức năng này hỗ trợ theo dõi thông tin của một mã hợp đồng cụ thể.

• Từ Thông tin TT chọn Độ sâu thị trường.

• Màn hình độ sâu thị trường (Market Depth) là màn hình quan trọng cung cấp thông tin chào mua (giá và khối lượng), chào bán (giá và khối lượng) trên thị trường theo thời gian thực cho một mã hợp đồng cụ thể. Theo thông lệ quốc tế đối với thị trường giao dịch phái sinh, Độ sâu thị trường thường cung cấp 5 giá chào mua/bán tốt nhất đi kèm với khối lượng chào mua/bán tương ứng trên thị trường. Khách hàng sẽ dựa trên thông tin từ màn hình này để ra quyết định giao dịch.

chức năng Độ sâu thị trường trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

Để lựa chọn mã hợp đồng cần xem, vào menu tìm kiếm tương tự như trên thanh Thông tin giá và lựa chọn hợp đồng tương ứng.

xem mã hợp đồng tương lai trên HSC WinnerTrade

 

Khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh trên màn hình Độ sâu thị trường này bằng cách nhấp chuột vào ô giá mua/bán được hiển thị, thông tin lệnh sẽ được tự động điền vào Phiếu Lệnh.

 

2. Sử dụng đồ thị phân tích kỹ thuật

 

 

• Khi muốn sử dụng đồ thị phân tích kỹ thuật, khách hàng vào menu Thông tin TT, chọn Đồ thị trong ngày.

Hướng dẫn xem đồ thị phái sinh trong ngày trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

• Để chọn hợp đồng cần xem, khách hàng chọn vào biểu tượng hiển thị cửa sổ sản phẩm hình kính lúp ở thanh công cụ sau đó chọn vào tên các hợp đồng tương ứng để hiển thị biểu đồ của hợp đồng đó.

xem biểu đồ phái sinh trên HSC WinnerTrade

 

xem biểu đồ phái sinh trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

• Khách hàng có thể lựa chọn màu sắc, khung thời gian phù hợp và thuộc tính hiển thị của biểu đồ bằng cách chọn chuột phải, chọn Cài đặt đồ thị. Sau quá trình tùy chỉnh, chọn OK để lưu các thay đổi.

lựa chọn màu sắc biểu đồ phái sinh trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

• Đồng thời, để thêm các công cụ phân tích kỹ thuật, khách hàng nhấn chuột phải, chọn Thêm PTKT, sau đó chọn vào các công cụ cần thêm để thêm vào đồ thị phân tích.

thêm công cụ phân tích kỹ thuật phái sinh trên phần mềm HSC WinnerTrade

 

>> Xem thêm: Cách đặt lệnh và giao dịch phái sinh trên HSC WinnerTrade