Tìm hiểu các lệnh điều kiện trong phần mềm HSC WinnerTrade

Ý nghĩa của các loại lệnh điều kiện: Lệnh Trailing stop, lệnh OCO, lệnh Bull & Bear, lệnh If Done Stop, lệnh If Done Gain

STT Lệnh điều kiện Ý nghĩa

1

Lệnh Trailing Stop Thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở, với vai trò là một lệnh dừng cắt lỗ với giá kích hoạt được điều chỉnh tự động theo bước nhảy (step) đã được xác lập trước. Chức năng này cho phép lệnh Trailing Stop cập nhật giá kích hoạt của lệnh dừng cắt lỗ theo gần giá thị trường khi giá thị trường đang đi cùng chiều với chiều giao dịch. Xem chi tiết về Lệnh Trailing Stop tại đây: Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop.
2 Lệnh OCO Thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO là kết hợp của hai lệnh, lệnh dừng cắt lỗ và lệnh giới hạn để đóng vị thế tại mức giá kỳ vọng. Tức là đồng thời đưa ra giá mục tiêu và mức giá cắt lỗ khi thực hiện vị thế. Xem chi tiết về Lệnh OCO tại đây: Hướng dẫn đặt lệnh OCO.
3 Lệnh Bull & Bear Là một tổ hợp lệnh bao gồm: (1) 1 lệnh giới hạn Mua/Bán, (2) 1 lệnh giới hạn để tất toán vị thế mở ở mức giá kỳ vọng, và (3) 1 lệnh dừng cắt lỗ. Giá trị mức cắt lỗ hay sinh lời kỳ vọng được thiết lập dựa trên chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit và Loss). Xem chi tiết về Lệnh Bull & Bear tại đây: Hướng dẫn đặt lệnh Bull & Bear.
4 Lệnh If Done Stop Bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh dừng cắt lỗ được thiết lập trước với mức lỗ bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Loss). Lệnh dừng cắt lỗ là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống. Chênh lệch (spread) có chức năng tương tự để đảm bảo lệnh dừng cắt lỗ thành công trong biên độ chênh lệch đó. Xem chi tiết về Lệnh If Done Stop tại đây: Hướng dẫn đặt lệnh If Done Stop.
5 Lệnh If Done Gain Bao gồm một lệnh giới hạn Mua/Bán và một lệnh giới hạn để tất toán vị thế được thiết lập trước với mức lời kỳ vọng bằng chênh lệch tuyệt đối so với mức giá của lệnh giới hạn (mục Profit). Lệnh giới hạn tất toán để tất toán vị thế là lệnh được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Xem chi tiết về Lệnh If Done Gain tại đây: Hướng dẫn đặt lệnh If Done Gain.