Phái sinh cho người mới bắt đầu

4. Xác định giá hợp đồng tương lai

YẾU TỐ ĐỊNH GIÁ LÝ THUYẾT HĐTL

yếu tố định giá lý thuyết hdtl

Mức giá lý thuyết được tính hằng ngày trong bản tin và trong phần mềm giao dịch

Nhà đầu tư có thể theo dõi mức giá lý thuyết của từng hợp đồng trong bản tin tối phái sinh hằng ngày:
(Online.hsc.com.vn => Công cụ đầu tư => Bản tin tối Phái sinh)

Tính toán Fair Value

Tính toán Fair Value

Giá lý thuyết đối với thị trường

Tính toán Fair Value

Lưu ý :

Không nên đặt lệnh quá xa giá trị Fair value - tạo cơ hội kinh doanh chênh lệch giá



YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA HĐTL CHỈ SỐ VN30INDEX

Yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường của HĐTL chỉ số VN30INDEX