Các bước để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư

Tìm hiểu quy trình để một doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân: 1. IPO (Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng); 2. Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch; 3. Lưu ý cổ phiếu; 4. Giao dịch online.

Làm thế nào để biết được cổ phiếu sau khi IPO đã được phép lưu ký?

Hướng dẫn chi tiết các cách để kiểm tra xem thông tin cổ phiếu đã được phép lưu ký hay chưa.

Lợi ích khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Tìm hiểu các lợi ích cho doanh nghiệp, cán bộ quản lý/ nhân viên, cổ đông/ nhà đầu tư cá nhân khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Tìm hiểu về việc lưu ký cổ phiếu sau khi IPO

Lưu ký cổ phiếu sau khi IPO ở đâu? Hướng dẫn cách lưu ký và các thủ tục để lưu ký cổ phiếu. Tìm hiểu thời gian cổ phiếu về tài khoản sau khi lưu ký chứng khoán.

Tổng quan về IPO

IPO (Initial Public Offering) là gì? Quyền lợi & nghĩa cụ của cổ đông - các nhà đầu tư khi IPO là gì? Lưu ý khi tham gia đầu tư IPO và sau khi mua cổ phiếu IPO dành cho nhà đầu tư cá nhân.