HBE: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

HBE: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

HBE, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/13/2020, Ngày ĐKCC: 03/06/2020, Ngày GDKHQ: 03/05/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
KBC: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

KBC: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

KBC, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/13/2020, Ngày ĐKCC: 03/03/2020, Ngày GDKHQ: 03/02/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
VE2: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

VE2: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/13/2020

VE2, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/13/2020, Ngày ĐKCC: 03/02/2020, Ngày GDKHQ: 02/28/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
BVN: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

BVN: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

BVN, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/12/2020, Ngày ĐKCC: 02/24/2020, Ngày GDKHQ: 02/21/2020, Ngày thực hiện: 03/09/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
VGL: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

VGL: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

VGL, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/12/2020, Ngày ĐKCC: 02/27/2020, Ngày GDKHQ: 02/26/2020, Ngày thực hiện: 03/17/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
BSQ: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

BSQ: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/12/2020

BSQ, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/12/2020, Ngày ĐKCC: 02/27/2020, Ngày GDKHQ: 02/26/2020, Ngày thực hiện: 03/17/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00