VDN: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/19/2020

VDN: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/19/2020

VDN, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: 03/06/2020, Ngày GDKHQ: 03/05/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
HHR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/19/2020

HHR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 1970 - 02/19/2020

HHR, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: 03/06/2020, Ngày GDKHQ: 03/05/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 02/19/2020

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 02/19/2020

E1VFVN30, loại sự kiện: Niêm yết thêm, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: , Ngày GDKHQ: , Ngày thực hiện: 02/19/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
PJC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 02/19/2020

PJC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 02/19/2020

PJC, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: 03/05/2020, Ngày GDKHQ: 03/04/2020, Ngày thực hiện: 03/18/2020, tỷ lệ thực hiện: 20.00%%, Giá trị thực hiện: 2000.00
MGG: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

MGG: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

MGG, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: 03/02/2020, Ngày GDKHQ: 02/28/2020, Ngày thực hiện: 03/19/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
IBD: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

IBD: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

IBD, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 02/19/2020, Ngày ĐKCC: 03/09/2020, Ngày GDKHQ: 03/06/2020, Ngày thực hiện: 03/31/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00