TVD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.00% - 05/29/2020

TVD: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.00% - 05/29/2020

TVD, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/12/2020, Ngày GDKHQ: 06/11/2020, Ngày thực hiện: 06/23/2020, tỷ lệ thực hiện: 8.00%%, Giá trị thực hiện: 800.00
VHE: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 05/29/2020

VHE: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 05/29/2020

VHE, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/10/2020, Ngày GDKHQ: 06/09/2020, Ngày thực hiện: 06/27/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
BMN: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.40% - 05/29/2020

BMN: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8.40% - 05/29/2020

BMN, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/10/2020, Ngày GDKHQ: 06/09/2020, Ngày thực hiện: 06/30/2020, tỷ lệ thực hiện: 8.40%%, Giá trị thực hiện: 840.00
VHL: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 27.00% - 05/29/2020

VHL: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 27.00% - 05/29/2020

VHL, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/26/2020, Ngày GDKHQ: 06/25/2020, Ngày thực hiện: 08/28/2020, tỷ lệ thực hiện: 27.00%%, Giá trị thực hiện: 2700.00
FHS: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7.00% - 05/28/2020

FHS: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7.00% - 05/28/2020

FHS, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/28/2020, Ngày ĐKCC: 06/02/2020, Ngày GDKHQ: 06/01/2020, Ngày thực hiện: 06/10/2020, tỷ lệ thực hiện: 7.00%%, Giá trị thực hiện: 700.00
GDT: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 05/28/2020

GDT: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 05/28/2020

GDT, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/28/2020, Ngày ĐKCC: 06/04/2020, Ngày GDKHQ: 06/03/2020, Ngày thực hiện: 06/12/2020, tỷ lệ thực hiện: 20.00%%, Giá trị thực hiện: 2000.00