HVH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 01/16/2020

Chia sẻ trên:    17/01/2020 09:09 AM    218

HVH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 01/16/2020

Sở GDCK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ HVC
 • Mã chứng khoán: HVH
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21.01.2020
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 22.01.2020

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể: 

 • Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 • Ngày thực hiện: 06/02/2020
 • Địa điểm thực hiện: 
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC.