MGG: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

Chia sẻ trên:    20/02/2020 10:09 AM    211

MGG: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 02/19/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần

Tên chứng khoán Cổ phiếu Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: MGG

Mã ISIN: VN000000MGG3

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ  đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:           Dự kiến ngày 19/03/2020 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được Tổng công ty thông báo trên Website và gửi thông báo đến các cổ đông bằng thư mời)
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng công ty Đức Giang, số 59, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.  
- Nội dung cuộc họp:
+ Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 04/03/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.