PJC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 02/19/2020

Chia sẻ trên:    20/02/2020 10:09 AM    215

PJC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20.00% - 02/19/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
+ Một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/03/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Các bài viết liên quan