RCL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 01/16/2020

Chia sẻ trên:    17/01/2020 09:09 AM    234

RCL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 01/16/2020

Sở GDCKHN thông báo như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: RCL
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Hình thức phát hành cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.039.572 cổ phiếu (Năm triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi cổ phiếu)
  • Giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 50.395.720.000 đồng (Năm muoi tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng);
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 125.989.300.000 đồng (Một trăm hai muoi lăm tỷ chinst răm tám mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng);
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 20/01/2020

Lưu ý: Đối với 939.064 cổ phiếu bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác do không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 18/11/2020.

Sở GDCK HN trân trọng thông báo.