SBR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 - 03/30/2021

Chia sẻ trên:    272

SBR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 - 03/30/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cao su Sông Bé

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Sông Bé

Mã chứng khoán: SBR

Mã ISIN: VN000000SBR8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2021

Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ trong tháng 04 (sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Cao su Sông bé – Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2020.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;
+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các dự  án trọng điểm của công ty giai đoạn 2020-2025.
+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/04/2021.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.