SHB: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu - 01/16/2020

Chia sẻ trên:    17/01/2020 09:09 AM    792

SHB: Thông báo về việc Phát hành cổ phiếu - 01/16/2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20,9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20,9 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: 2.005 x 20,9/100 = 419,045 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 419 cổ phiếu; 0,045 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 300.779.981
          - Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dược làm tròn xuống đến hàng đơn vị
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là 2.005x1/4 = 501,25 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 501 cổ phiếu mới; 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Trung tâm giao dịch hội sở
               + Số tài khoản: 106000614942
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 17/02/2020
               + Thời gian kết thúc: 09/03/2020
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 17/02/2020
               + Thời gian kết thúc: 13/03/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
     * Lý do và mục đích: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiện kỳ 2017-2022