TIX: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15.00% - 11/14/2019

Chia sẻ trên:    15/11/2019 08:58 AM    185

TIX: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15.00% - 11/14/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng như sau:
•    Tổ chức niêm yết : CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
•    Mã chứng khoán: TIX
•    Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
•    Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
•    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2019
•    Ngày đăng ký cuối cùng : 26/11/2019
•    Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2019 và Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
•    Nội dung cụ thể:
1)    Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cỗ phiếu - 01 quyền)
  • Thời gian thực hiện: Ngày 08/01/2020
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
  • Nội dung họp dự kiến:

•    Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019 và phân phối
lợi nhuận năm 2019:
•    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
•    Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020;
•    Thay đổi mô hình cơ cấu tô chức và hoạt động của Công ty:
•    Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 — 2025);
•    Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
•    Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.

2)    Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

  • Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cỗ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  • Ngày thanh toán: 26/12/2019
  • Địa điểm thực hiện:

•    Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
•    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.