TÌM HIỂU VỀ CHỨNG KHOÁN - CỔ PHIẾU

Phần 5. Các lệnh trong giao dịch chứng khoán
(Các loại lệnh và nguyên tắc khớp lệnh)

Updated Nov 26, 2018