Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 03.08.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 03.08.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
CTR UPCOM 8/4/2020 08/03/2020 8/18/2020 10.00% Cả năm 2019
HFB UPCOM 8/4/2020 08/03/2020 8/18/2020 4.50% Đợt 2 2019
MBN UPCOM 8/4/2020 08/03/2020 8/24/2020 5.00% Cả năm 2019
PTO UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/14/2020 6.00% Cả năm 2019
PTS HNX 8/5/2020 08/04/2020 8/14/2020 8.00% Cả năm 2019
GER UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/18/2020 3.00% Cả năm 2019
PJC HNX 8/5/2020 08/04/2020 8/18/2020 7.00% Đợt 2 2019
THN UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/20/2020 5.58% Cả năm 2019
PGD HOSE 8/5/2020 08/04/2020 8/28/2020 25.00% Cả năm 2019
VDN UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/28/2020 20.00% Cả năm 2019
ND2 UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/31/2020 10.00% Đợt 2 2019
TTD UPCOM 8/6/2020 08/05/2020 8/18/2020 6.00% Đợt 1 2020
DPM HOSE 8/6/2020 08/05/2020 8/21/2020 7.00% Đợt 2 2019
VFG HOSE 8/6/2020 08/05/2020 8/21/2020 5.00% Đợt 3 2019
DVP HOSE 8/6/2020 08/05/2020 8/27/2020 25.00% Đợt 2 2019
TYA HOSE 8/7/2020 08/06/2020 8/25/2020 23.00% Cả năm 2019
FCM HOSE 8/7/2020 08/06/2020 9/3/2020 5.00% Cả năm 2019
DGC HNX 8/10/2020 08/07/2020 8/20/2020 5.00% Đợt 2 2019
FHN UPCOM 8/10/2020 08/07/2020 8/20/2020 5.00% Cả năm 2019
SAL UPCOM 8/10/2020 08/07/2020 8/24/2020 4.09% Cả năm 2019
UDJ UPCOM 8/10/2020 08/07/2020 8/26/2020 12.00% Cả năm 2019
DP1 UPCOM 8/10/2020 08/07/2020 8/27/2020 16.00% Cả năm 2019
VSN UPCOM 8/10/2020 08/07/2020 9/7/2020 5.00% Cả năm 2019
BSP UPCOM 8/11/2020 08/10/2020 8/20/2020 10.00% Đợt 2 2019
MCH UPCOM 8/11/2020 08/10/2020 8/24/2020 45.00% Đợt 2 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
CTR UPCOM 8/4/2020 08/03/2020 8/3/2020 16.00%    
HUG UPCOM 8/5/2020 08/04/2020 8/4/2020 20.00%    
ACL HOSE 8/6/2020 08/05/2020 8/5/2020 120.00%    
HVH HOSE 8/7/2020 08/06/2020 8/6/2020 10.00%    
DGC HNX 8/10/2020 08/07/2020 8/7/2020 15.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.