Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 14.10.19

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 14.10.2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HLD HNX 10/15/2019 10/14/2019 10/25/2019 30.00% Cả năm 2018
TIG HNX 10/15/2019 10/14/2019 10/25/2019 5.00% Cả năm 2018
CMV HOSE 10/15/2019 10/14/2019 10/31/2019 10.00% Đợt 2 2018
TV4 HNX 10/15/2019 10/14/2019 10/31/2019 4.00% Đợt 3 2018
BSP UPCOM 10/15/2019 10/14/2019 11/15/2019 15.00% Đợt 1 2019
G36 UPCOM 10/15/2019 10/14/2019 11/15/2019 8.01% Cả năm 2018
BVS HNX 10/15/2019 10/14/2019 11/20/2019 3.00% Đợt 2 2018
HHA UPCOM 10/17/2019 10/16/2019 11/1/2019 10.00% 6T đầu năm 2019
MAS HNX 10/18/2019 10/17/2019 10/30/2019 27.50% Cả năm 2018
BLW UPCOM 10/21/2019 10/18/2019 11/6/2019 0.38% Đợt 3 2018
CSV HOSE 10/22/2019 10/21/2019 11/5/2019 10.00% Đợt 1 2019
VOC UPCOM 10/22/2019 10/21/2019 11/20/2019 12.00% Cả năm 2018
CCL HOSE 10/22/2019 10/21/2019 12/26/2019 5.00% Cả năm 2018
IDI HOSE 10/28/2019 10/25/2019 11/12/2019 5.00% Đợt 2 2018
MVC UPCOM 10/31/2019 10/30/2019 11/15/2019 8.00% Đợt 2 2018
ACL HOSE 11/1/2019 10/31/2019 11/11/2019 15.00% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
IDI HOSE 10/28/2019 10/25/2019 10/25/2019 15.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.