Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 18.05.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 18.05.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
EVE HOSE 5/19/2020 05/18/2020 5/26/2020 9.00% Cả năm 2019
STP HNX 5/19/2020 05/18/2020 5/29/2020 8.00% Cả năm 2019
VOC UPCOM 5/19/2020 05/18/2020 6/2/2020 12.00% Đợt 1 2019
HEP UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 5/26/2020 7.72% Cả năm 2019
GLT HNX 5/20/2020 05/19/2020 5/29/2020 10.00% Đợt 1 2019
TND UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 5/29/2020 53.00% Cả năm 2019
DNL UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 6/1/2020 15.00% Cả năm 2019
VMA UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 6/1/2020 10.00% Cả năm 2019
SPA UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 7/30/2020 6.00% Đợt 1 2019
TOW UPCOM 5/20/2020 05/19/2020 9/30/2020 15.00% Cả năm 2019
PME HOSE 5/21/2020 05/20/2020 6/2/2020 30.00% Cả năm 2019
QCC UPCOM 5/21/2020 05/20/2020 6/2/2020 8.00% Cả năm 2019
FTS HOSE 5/21/2020 05/20/2020 6/25/2020 5.00% Cả năm 2019
HUG UPCOM 5/22/2020 05/21/2020 6/1/2020 60.00% Cả năm 2019
DHA HOSE 5/22/2020 05/21/2020 6/4/2020 15.00% Đợt 2 2019
DHA HOSE 5/22/2020 05/21/2020 6/4/2020 5.00% Đợt 1 2020
GTA HOSE 5/22/2020 05/21/2020 6/5/2020 12.00% Cả năm 2019
QNU UPCOM 5/22/2020 05/21/2020 6/8/2020 2.79% Cả năm 2019
HAB UPCOM 5/22/2020 05/21/2020 6/15/2020 2.00% Cả năm 2019
TIX HOSE 5/22/2020 05/21/2020 6/26/2020 12.50% Đợt 1 2020
SAS UPCOM 5/25/2020 05/22/2020 6/5/2020 15.00% Đợt 2 2019
TVM UPCOM 5/25/2020 05/22/2020 6/5/2020 3.00% Cả năm 2019
TCS HNX 5/25/2020 05/22/2020 6/10/2020 5.00% Cả năm 2019
TDN HNX 5/25/2020 05/22/2020 6/10/2020 10.00% Cả năm 2019
DPG HOSE 5/25/2020 05/22/2020 6/15/2020 10.00% Cả năm 2019
DVW UPCOM 5/25/2020 05/22/2020 6/25/2020 20.00% Cả năm 2019
D2D HOSE 5/26/2020 05/25/2020 6/4/2020 15.00% Đợt 2 2019
LIX HOSE 5/26/2020 05/25/2020 6/10/2020 5.00% Đợt 2 2019
MRF UPCOM 5/26/2020 05/25/2020 6/18/2020 6.00% Đợt 1 2019
CAP HNX 5/26/2020 05/25/2020 6/25/2020 35.00% Đợt 1 2019
LKW UPCOM 5/28/2020 05/27/2020 6/16/2020 15.00% Cả năm 2019
MCP HOSE 5/28/2020 05/27/2020 6/17/2020 8.00% Đợt 2 2018
UIC HOSE 5/29/2020 05/28/2020 6/15/2020 40.00% Đợt 2 2019
CTW UPCOM 5/29/2020 05/28/2020 10/26/2020 6.80% Cả năm 2019
IDV HNX 6/1/2020 05/29/2020 6/10/2020 15.00% Đợt 2 2019
NBW HNX 6/1/2020 05/29/2020 6/26/2020 9.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
PDR HOSE 5/25/2020 05/22/2020 5/22/2020 13.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.