Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 25.05.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 25.05.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
D2D HOSE 5/26/2020 05/25/2020 6/4/2020 15.00% Đợt 2 2019
SEP UPCOM 5/26/2020 05/25/2020 6/5/2020 20.27% Cả năm 2019
LIX HOSE 5/26/2020 05/25/2020 6/10/2020 5.00% Đợt 2 2019
MRF UPCOM 5/26/2020 05/25/2020 6/18/2020 6.00% Đợt 1 2019
CAP HNX 5/26/2020 05/25/2020 6/25/2020 35.00% Đợt 1 2019
VC2 HNX 5/27/2020 05/26/2020 6/3/2020 10.00% Cả năm 2018
NET HNX 5/28/2020 05/27/2020 6/15/2020 2.00% Đợt 2 2019
LKW UPCOM 5/28/2020 05/27/2020 6/16/2020 15.00% Cả năm 2019
MCP HOSE 5/28/2020 05/27/2020 6/17/2020 8.00% Đợt 2 2018
VNX UPCOM 5/29/2020 05/28/2020 6/12/2020 70.00% Cả năm 2019
UIC HOSE 5/29/2020 05/28/2020 6/15/2020 40.00% Đợt 2 2019
CTW UPCOM 5/29/2020 05/28/2020 10/26/2020 6.80% Cả năm 2019
IDV HNX 6/1/2020 05/29/2020 6/10/2020 15.00% Đợt 2 2019
MTP UPCOM 6/1/2020 05/29/2020 6/22/2020 10.00% Cả năm 2019
NBW HNX 6/1/2020 05/29/2020 6/26/2020 9.00% Cả năm 2019
RTS UPCOM 6/3/2020 06/02/2020 6/19/2020 23.50% Cả năm 2019
DP3 HNX 6/4/2020 06/03/2020 6/29/2020 70.00% Đợt 1 2019
MNB UPCOM 6/4/2020 06/03/2020 9/30/2020 25.00% Đợt 1 2019
VLC UPCOM 6/5/2020 06/04/2020 6/18/2020 6.00% Cả năm 2019
DNR UPCOM 6/5/2020 06/04/2020 6/30/2020 15.00% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HDC HOSE 5/29/2020 05/28/2020 5/28/2020 15.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.