Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

25%

Ngân hàng (25.2%)

24%

Bất động sản (23.2%)

6%

Thực phẩm và đồ uống (13.3%)

29%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

28%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.8%)

8%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

60%

Du lịch và Giải trí (3%)

1%

Dầu khí (2.7%)

22%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

11%

Viễn thông (2.5%)

100%

Hóa chất (2%)

89%

Bảo hiểm (1.6%)

19%

Bán lẻ (1.5%)

6%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

34%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

35%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

8%

Y tế (1%)

65%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

79%

Truyền thông (0.5%)

9%

VN30 (100%)

25%

Viễn thông (2.5%)

100%

Hóa chất (2%)

89%

Ô tô và phụ tùng (0.6%)

79%

Y tế (1%)

65%

Xây dựng và Vật liệu (3%)

60%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

35%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

34%

Thực phẩm và đồ uống (13.3%)

29%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

28%

Ngân hàng (25.2%)

24%

Dầu khí (2.7%)

22%

Bảo hiểm (1.6%)

19%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

11%

Truyền thông (0.5%)

9%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

8%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (6.8%)

8%

Bất động sản (23.2%)

6%

Bán lẻ (1.5%)

6%

Du lịch và Giải trí (3%)

1%
Viễn thông
89
CP tiêu biểu:
VGI FOX
Ô tô và phụ tùng
89
CP tiêu biểu:
TCH HHS SVC
Ngân hàng
83
CP tiêu biểu:
VIB VCB BID VPB ACB
Công nghệ Thông tin
70
CP tiêu biểu:
FPT
Y tế
66
CP tiêu biểu:
PME DHG IMP
Bán lẻ
64
CP tiêu biểu:
DGW
Tài nguyên Cơ bản
61
CP tiêu biểu:
NKG HSG
Hàng cá nhân & Gia dụng
57
CP tiêu biểu:
STK TVT
Xây dựng và Vật liệu
53
CP tiêu biểu:
CTR VCP SNZ
Hóa chất
48
CP tiêu biểu:
PHR NHH
Bất động sản
40
CP tiêu biểu:
NTC PDR VPI TIG HDC
Dịch vụ tài chính
37
CP tiêu biểu:
FIT
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
31
CP tiêu biểu:
PPC
Truyền thông
24
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
23
CP tiêu biểu:
PTI
Dầu khí
19
CP tiêu biểu:
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
19
CP tiêu biểu:
VTP CAV
Thực phẩm và đồ uống
15
CP tiêu biểu:
SBT TNA
Du lịch và Giải trí
14
CP tiêu biểu: