Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

%

Giá Thanh khoản

VN30 (100%)

75%

Ngân hàng (23.9%)

74%

Bất động sản (21.7%)

77%

Thực phẩm và đồ uống (15%)

64%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

16%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

17%

Tài nguyên Cơ bản (3.8%)

89%

Xây dựng và Vật liệu (3.5%)

25%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

3%

Hóa chất (2.6%)

67%

Dầu khí (2.4%)

0%

Viễn thông (2.3%)

100%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Bảo hiểm (1.4%)

72%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

21%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

85%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

58%

Y tế (1%)

31%

Truyền thông (0.5%)

3%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

25%

VN30 (100%)

75%

Viễn thông (2.3%)

100%

Tài nguyên Cơ bản (3.8%)

89%

Công nghệ Thông tin (1.2%)

85%

Bán lẻ (1.4%)

85%

Bất động sản (21.7%)

77%

Ngân hàng (23.9%)

74%

Bảo hiểm (1.4%)

72%

Hóa chất (2.6%)

67%

Thực phẩm và đồ uống (15%)

64%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

58%

Y tế (1%)

31%

Xây dựng và Vật liệu (3.5%)

25%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

25%

Dịch vụ tài chính (1.4%)

21%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.6%)

17%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.4%)

16%

Du lịch và Giải trí (2.6%)

3%

Truyền thông (0.5%)

3%

Dầu khí (2.4%)

0%
Tài nguyên Cơ bản
88
CP tiêu biểu:
HSG HPG DHC NKG MVB
Bán lẻ
80
CP tiêu biểu:
MWG DGW
Công nghệ Thông tin
75
CP tiêu biểu:
FPT
Hóa chất
74
CP tiêu biểu:
DGC DPM DCM VFG TRC
Ngân hàng
73
CP tiêu biểu:
LPB HDB MBB VPB SHB
Dịch vụ tài chính
70
CP tiêu biểu:
SHS HCM VND EVF VCI
Thực phẩm và đồ uống
68
CP tiêu biểu:
VNM VHC ASM MCH KDC
Y tế
60
CP tiêu biểu:
PME OPC DP3
Xây dựng và Vật liệu
59
CP tiêu biểu:
PC1 VCS CTR THG NTP
Hàng cá nhân & Gia dụng
59
CP tiêu biểu:
GIL PNJ TCM RAL GDT
Bất động sản
58
CP tiêu biểu:
PDR NLG HTN CRE NTC
Viễn thông
52
CP tiêu biểu:
FOX
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
51
CP tiêu biểu:
REE NCT VSC VIP VTP
Bảo hiểm
46
CP tiêu biểu:
BMI PTI
Ô tô và phụ tùng
44
CP tiêu biểu:
SVC
Dầu khí
35
CP tiêu biểu:
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
34
CP tiêu biểu:
TMP DDG TBC SBA
Du lịch và Giải trí
16
CP tiêu biểu:
Truyền thông
12
CP tiêu biểu: