Chứng quyền có bảo đảm hoạt động như thế nào?

Chia sẻ trên:    13495

1. Mua chứng quyền có bảo đảm

Các cách mua chứng quyền

Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm:

► Giao dịch Sơ cấp: Đăng ký mua tại sàn giao dịch của HSC.

► Giao dịch Thứ cấp: Mua chứng quyền có bảo đảm đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Để có thể đặt mua chứng quyền, nhà đầu tư chỉ cần dùng tài khoản chứng khoán cơ sở để đặt lệnh mua bán như giao dịch cổ phiếu thông thường. Nếu chưa có tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán online tại đây:

 

đăng ký mở tài khoản chứng khoán

(Sau khi đăng ký online thành công, nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ để hướng dẫn hoàn tất mở tài khoản)

 

2. Thực hiện quyền và giá thanh toán

Vào ngày chứng quyền mua đáo hạn, nếu giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện của chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản tiền bằng chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện.

• Giá thanh toán sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán xác định và công bố. Giá thanh toán là bình quân giá đóng cửa CKCS trong 5 ngày giao dịch gần nhất (không gồm ngày đáo hạn)

• Số tiền thanh toán cho nhà đầu tư:

Số tiền thanh toán trên 1 chứng quyền = (Giá thanh toán−Giá thực hiện) / (Tỷ lệ chuyển đổi)

• Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư đặt lệnh thực hiện chứng quyền hoặc kể từ ngày đáo hạn.

Ngược lại, nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền bán khi nhận định giá của chứng khoán cơ sở sẽ giảm trong tương lai. Sau khi sở hữu chứng quyền, nhà đầu tư có thể bán lại chứng quyền trên thị trường hoặc nắm giữ cho đến ngày chứng quyền đáo hạn.

Vào ngày chứng quyền bán đáo hạn, nếu giá thanh toán của chứng khoán cơ sở thấp hơn giá thực hiện của chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản tiền bằng chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thanh toán.

Trường hợp giá thanh toán lớn hơn hoặc bằng giá thực hiện vào ngày chứng quyền đáo hạn thì chứng quyền bán sẽ mất toàn bộ giá trị.

 

>> Xem thêm: Xác định lời lỗi khi mua bán chứng quyền có bảo đảm