Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Tư vấn chứng quyền

Mục đích của công cụ tính toán này là xác định số lượng gần đúng các chứng quyền cần mua để có được lợi nhuận kì vọng tương ứng với nắm giữ cổ phiếu cơ sở

Mã CKCS
Số lượng
Giá đóng cửa
Giá trị

Mục đích của công cụ tính toán này là xác định số lượng CKCS cần mua để có được lợi nhuận kì vọng tương đương với nắm giữ chứng quyền

Mã chứng quyền
Số lượng
Giá đóng cửa
Giá trị