Hướng dẫn cách đầu tư chứng quyền từ A đến Z

Chia sẻ trên:    28/02/2019 09:42 AM    637

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (CKCS) cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Sản phẩm chứng quyền được triển khai trong thời gian tới là chứng quyền mua, tài sản cơ sở là cổ phiếu, thực hiện quyền theo kiểu châu Âu và thanh toán bằng tiền mặt. Hãy cùng nhau tìm hiểu về cách đầu tư chứng quyền trong bài viết dưới đây.

 

 

1. Hướng dẫn cách đọc mã chứng quyền

 

cách đọc mã chứng quyền

 

2. Các thông tin cơ bản của một chứng quyền

các thông tin cơ bản của một chứng quyền

 

♦ Giá chứng quyền/Phí mua quyền: Là khoản chi phí mà nhà đầu tư chứng quyền phải bỏ ra nếu muốn sở hữu chứng quyền có bảo đảm.

♦ Giá thực hiện: Là mức giá để nhà đầu tư chứng quyền thực hiện quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở khi chứng quyền có bảo đảm đáo hạn.

♦ Tỷ lệ chuyển đổi: Cho biết số chứng quyền có bảo đảm mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một chứng khoán cơ sở.

Ví dụ: Chứng quyền mua có tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, có nghĩa là để mua một chứng khoán cơ sở nhà đầu tư cần sở hữu 10 chứng quyền có bảo đảm.

♦ Thời hạn chứng quyền: Là thời gian lưu hành của chứng quyền có bảo đảm, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng.

♦ Ngày đáo hạn: Là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền

 

3. Cách thức giao dịch

Khi tham gia giao dịch chứng quyền niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán, nhà đầu tư được dùng chính tài khoản giao dịch cổ phiếu để mua/bán chứng quyền. Thời gian giao dịch, phương thức khớp lệnh, lệnh giao dịch, nguyên tắc xác định giá, đơn vị giao dịch tương tự như cổ phiếu.

Nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền mua khi nhận định giá của chứng khoán cơ sở sẽ tăng trong tương lai. Với các yếu tố giao dịch như sau:

• Lô giao dịch: 10 chứng quyền.

• Bước giá: 10 đồng.

• Ký quỹ: nhà đầu tư chứng quyền không cần thực hiện ký quỹ khi giao dịch CW

• Phí giao dịch: thấp hơn so với cổ phiếu (0.02% vs. 0.03% của cp)

• Giá trần/sàn của chứng quyền trong ngày giao dịch: căn cứ vào biên dộ dao động giá của chứng khoán cơ sở, và được xác định theo công thức:

♦ Giá trần = Giá tham chiếu CQ + (giá trần của CKCS– Giá tham chiếu của CKCS) x 1/TLCĐ

♦ Giá sàn = Giá tham chiếu CQ – (giá tham chiếu của CKCS – giá sàn CKCS) x 1/TLCĐ

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn giao dịch chứng quyền có bảo đảm

 

4. Chứng quyền hoạt động như thế nào nào?

a. Mua chứng quyền có bảo đảm

Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm:

- Sơ cấp: Đăng ký mua tại sàn giao dịch của HSC

- Thứ cấp: Mua chứng quyền đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

>> Xem thêm: Làm sao để mua chứng quyền trên thị trường sơ cấp?

 

b. Thực hiện quyền và giá thanh toán

Vào ngày đáo hạn, nhà đầu tư sở hữu các chứng quyền mua ở trạng thái ITM được quyền yêu cầu thực hiện CW và được thanh toán tiền mặt bằng khoảng chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện.

Trong đó:

• Giá thanh toán chứng quyền: bình quân giá đóng cửa CKCS trong 5 ngày giao dịch gần nhất (không gồm ngày đáo hạn).

• Giá thực hiện của chứng quyền: giá xác định trước tại thời điểm mua chứng quyền và không đổi theo thời gian.

• Số tiền thanh toán cho nhà đầu tư chứng quyền:

Số tiền thanh toán trên 1 chứng quyền = (Giá thanh toán−Giá thực hiện) / (Tỷ lệ chuyển đổi)

• Việc thanh toán tiền cho nhà đầu tư được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư đặt lệnh thực hiện chứng quyền hoặc kể từ ngày đáo hạn.

 

5. Trạng thái chứng quyền

Để xác định trạng thái lời/lỗ cho chứng quyền đang sỡ hữu, nhà đầu tư cần quan tâm đến trạng thái của giá chứng khoán cơ sở và giá thực hiện. Cụ thể:

trạng thái chứng quyền

Tại thời điểm đáo hạn nếu CW:

- Trạng thái có lãi: Nhà đầu tư được nhận phần lãi chênh lệch

- Trạng thái hòa vốn và trạng thái lỗ: Nhà đầu tư không được nhận thanh toán chênh lệch.

(*) Trạng thái của chứng quyền không phải là lãi/lỗ của nhà đầu tư. Để tính lãi lỗ tại ngày đáo hạn, nhà đầu tư sử dụng số tiện nhận được từ công ty chứng khoán trừ đi chi phí vốn mua chứng quyền.

>> Xem chi tiết: Trạng thái của chứng quyền có bảo đảm

 

6. Ứng dụng thực tiễn chứng quyền mua 

Nếu 1 nhà đầu tư dự kiến giá của cổ phiếu HPG sẽ tăng trong tương lai. Họ có thể thực hiện quyền mua chứng quyền HPG. Với tỷ lệ và cơ cấu như sau:

Loại chứng quyền  Chứng quyền mua
Tổ chức phát hành HSC
Chứng khoán cơ sở VNM
Thời hạn phát hành 3 tháng
Tỷ lê chuyển đổi  1 CW : 1 cổ phiếu
Giá quyền mua 4,000 đồng/chứng quyền
Giá thực hiện 160,000 đồng/cổ phiếu
Kiểu thực hiện  Châu Âu

 

Với tổng chứng quyền dự kiến mua là 1,000 chứng quyền.

Như vậy tổng số tiền đầu tư là: 1000 x 4,000 VNĐ = 4,000,000 đồng

Sau 3 tháng vào ngày đáo hạn

Nếu giá của VNM là 170,000 đồng/cổ phiếu.

Mức lời của nhà đầu tư: 1,000 * (170,000 – 160,000)/1 – 4,000) = 6,000,000 đồng

Khoản lỗ tối đa của NĐT = 4,000 đồng (Giá mua chứng quyền)

Điểm hòa vốn = 164,000 đồng (Giá mua chứng quyền + Giá thực hiện)

>> Xem thêm: Các chiến lược đầu tư chứng quyền hiệu quả

 

Để Mở tài khoản chứng khoán, sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư và tham gia các Khóa đào tạo tại HSC Online, nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Hotline: 086 5909 968/ Email: online.cs@hsc.com.vn