Đăng ký kích hoạt tài khoản trái phiếu

(Chỉ dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC)