Phái sinh - Hợp đồng tương lai

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

Tại Việt Nam, sản phẩm phái sinh đầu tiên ra mắt là Hợp đồng tương lai – Là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

    a) Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai;
    b) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.

Trong giai đoạn đầu vận hành, chỉ có duy nhất một sản phẩm được đưa vào giao dịch là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Loại giao dịch
Mức phí
Giao dịch mở, đóng
4.000 đồng / hợp đồng
Đáo hạn hợp đồng
4.000 đồng / hợp đồng
NỘP/RÚT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ
1. Nộp rút tiền ký quỹ
Miễn phí
2. Chuyển khoản tiền ký quỹ ra ngân hàng
Theo biểu phí ngân hàng
PHÍ TRẢ CHO SỞ GIAO DỊCH VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ
a. Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán
1. Phí giao dịch HĐTL chỉ số
2.700 đồng / hợp đồng
b. Phí trả cho trung tâm lưu ký
1. Phí quản lý vị thế
2.550 đồng / hợp đồng / 1 ngày
2. Phí quản lý tài sản ký quỹ

0.0024% x Lũy kế số dư ký quỹ / tháng

Tối đa 1.600.000đ / tháng

Tối thiểu 100.000đ / tháng

Khi số lượng hợp đồng giao dịch càng nhiều, khách hàng càng có cơ hội chạm đến mức phí cực kỳ hấp dẫn. Lưu ý: phí trên chưa bao gồm thuế từ giao dịch và phí phải trả cho Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký.
Mức phí này chính thức áp dụng từ 19.03.2020


Tìm hiểu về phái sinh