BDG: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 10/22/2020

BDG: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 10/22/2020

BDG, loại sự kiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày thông báo: 10/22/2020, Ngày ĐKCC: 11/10/2020, Ngày GDKHQ: 11/09/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
VNG: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 10/21/2020

VNG: Thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 10/21/2020

VNG, loại sự kiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày thông báo: 10/21/2020, Ngày ĐKCC: 11/10/2020, Ngày GDKHQ: 11/09/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
MRF: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/21/2020

MRF: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/21/2020

MRF, loại sự kiện: Đại hội Cổ đông Bất thường, ngày thông báo: 10/21/2020, Ngày ĐKCC: 11/05/2020, Ngày GDKHQ: 11/04/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
VTJ: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/19/2020

VTJ: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/19/2020

VTJ, loại sự kiện: Đại hội Cổ đông Bất thường, ngày thông báo: 10/19/2020, Ngày ĐKCC: 11/06/2020, Ngày GDKHQ: 11/05/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
FID: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/21/2020

FID: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/21/2020

FID, loại sự kiện: Đại hội Cổ đông Bất thường, ngày thông báo: 10/21/2020, Ngày ĐKCC: 11/02/2020, Ngày GDKHQ: 10/30/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
ACV: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/19/2020

ACV: Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường năm 1970 - 10/19/2020

ACV, loại sự kiện: Đại hội Cổ đông Bất thường, ngày thông báo: 10/19/2020, Ngày ĐKCC: 11/04/2020, Ngày GDKHQ: 11/03/2020, Ngày thực hiện: , tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00