TCR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 06/04/2020

TCR: Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 - 06/04/2020

TCR, loại sự kiện: Đại hội Đồng Cổ đông, ngày thông báo: 06/04/2020, Ngày ĐKCC: 06/24/2020, Ngày GDKHQ: 06/23/2020, Ngày thực hiện: 07/14/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
BTW: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 06/04/2020

BTW: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12.00% - 06/04/2020

BTW, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 06/04/2020, Ngày ĐKCC: 06/24/2020, Ngày GDKHQ: 06/23/2020, Ngày thực hiện: 07/24/2020, tỷ lệ thực hiện: 12.00%%, Giá trị thực hiện: 1200.00
VET: Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu quỹ - 06/30/2020

VET: Thông báo về việc Giao dịch cổ phiếu quỹ - 06/30/2020

VET, loại sự kiện: Giao dịch cổ phiếu quỹ, ngày thông báo: 06/30/2020, Ngày ĐKCC: , Ngày GDKHQ: , Ngày thực hiện: 06/16/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
CPH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16.40% - 06/30/2020

CPH: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16.40% - 06/30/2020

CPH, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 06/30/2020, Ngày ĐKCC: 07/06/2020, Ngày GDKHQ: 07/03/2020, Ngày thực hiện: 07/17/2020, tỷ lệ thực hiện: 16.40%%, Giá trị thực hiện: 1640.00
HMC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 06/30/2020

HMC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 06/30/2020

HMC, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 06/30/2020, Ngày ĐKCC: 07/10/2020, Ngày GDKHQ: 07/09/2020, Ngày thực hiện: 07/20/2020, tỷ lệ thực hiện: 5.00%%, Giá trị thực hiện: 500.00
LBC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9.50% - 06/30/2020

LBC: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9.50% - 06/30/2020

LBC, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 06/30/2020, Ngày ĐKCC: 07/10/2020, Ngày GDKHQ: 07/09/2020, Ngày thực hiện: 07/22/2020, tỷ lệ thực hiện: 9.50%%, Giá trị thực hiện: 950.00