E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 06/01/2020

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - 06/01/2020

E1VFVN30, loại sự kiện: Niêm yết thêm, ngày thông báo: 06/01/2020, Ngày ĐKCC: , Ngày GDKHQ: , Ngày thực hiện: 06/01/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
PVE: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch đầu tiên - 05/29/2020

PVE: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch đầu tiên - 05/29/2020

PVE, loại sự kiện: Chuyển Sàn, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: , Ngày GDKHQ: , Ngày thực hiện: 06/04/2020, tỷ lệ thực hiện: 0.00%%, Giá trị thực hiện: 0.00
KTU: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 26.00% - 05/29/2020

KTU: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 26.00% - 05/29/2020

KTU, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/05/2020, Ngày GDKHQ: 06/04/2020, Ngày thực hiện: 06/15/2020, tỷ lệ thực hiện: 26.00%%, Giá trị thực hiện: 2600.00
NAV: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 05/29/2020

NAV: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5.00% - 05/29/2020

NAV, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/09/2020, Ngày GDKHQ: 06/08/2020, Ngày thực hiện: 06/18/2020, tỷ lệ thực hiện: 5.00%%, Giá trị thực hiện: 500.00
HTK: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3.92% - 05/29/2020

HTK: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3.92% - 05/29/2020

HTK, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/05/2020, Ngày GDKHQ: 06/04/2020, Ngày thực hiện: 06/18/2020, tỷ lệ thực hiện: 3.92%%, Giá trị thực hiện: 392.00
BCB: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16.04% - 05/29/2020

BCB: Thực hiện Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16.04% - 05/29/2020

BCB, loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày thông báo: 05/29/2020, Ngày ĐKCC: 06/03/2020, Ngày GDKHQ: 06/02/2020, Ngày thực hiện: 06/19/2020, tỷ lệ thực hiện: 16.04%%, Giá trị thực hiện: 1603.50