Thực hiện quyền - 28.09.20

Thực hiện quyền - 28.09.20

Ngày: 28/09/2020

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 28.09.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
CRE HOSE 9/29/2020 09/28/2020 10/19/2020 10.00% Cả năm 2019
USC UPCOM 9/30/2020 09/29/2020 10/8/2020 4.58% Cả năm 2019
TTV UPCOM 9/30/2020 09/29/2020 10/9/2020 15.80% Cả năm 2019
TNP UPCOM 9/30/2020 09/29/2020 10/15/2020 10.00% Cả năm 2019
VNM HOSE 9/30/2020 09/29/2020 10/15/2020 20.00% Đợt 1 2020
CNG HOSE 9/30/2020 09/29/2020 10/23/2020 15.00% Đợt 2 2019
POS UPCOM 9/30/2020 09/29/2020 10/30/2020 7.00% Cả năm 2019
ADP UPCOM 10/1/2020 09/30/2020 10/19/2020 5.00% Đợt 2 2020
GHC UPCOM 10/2/2020 10/01/2020 10/15/2020 5.00% Đợt 1 2020
ICI UPCOM 10/2/2020 10/01/2020 10/15/2020 1.50% Cả năm 2019
NSC HOSE 10/2/2020 10/01/2020 10/27/2020 15.00% Đợt 1 2019
NST HNX 10/2/2020 10/01/2020 10/29/2020 9.00% Cả năm 2019
RTB UPCOM 10/5/2020 10/02/2020 10/15/2020 2.00% Đợt 2 2019
TS3 UPCOM 10/5/2020 10/02/2020 10/20/2020 8.00% Cả năm 2019
PMC HNX 10/6/2020 10/05/2020 10/20/2020 10.00% Đợt 1 2020
PMC HNX 10/6/2020 10/05/2020 10/20/2020 10.00% Đợt 1 2020
VET UPCOM 10/8/2020 10/07/2020 11/6/2020 28.00% Cả năm 2019
SNZ UPCOM 10/9/2020 10/08/2020 10/28/2020 5.00% Đợt 2 2019
TL4 UPCOM 10/12/2020 10/09/2020 10/26/2020 8.50% Cả năm 2019
TXM HNX 10/15/2020 10/14/2020 11/11/2020 1.50% Cả năm 2019
CCL HOSE 10/15/2020 10/14/2020 12/25/2020 8.00% Cả năm 2019
PHN HNX 10/30/2020 10/29/2020 11/12/2020 15.00% Đợt 1 2020
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HDB HOSE 10/2/2020 10/01/2020 10/1/2020 15.00%    

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.