Thực hiện quyền - 12.10.20

Thực hiện quyền - 12.10.20

Ngày: 12/10/2020

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 12.10.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
THI HOSE 10/13/2020 10/12/2020 10/23/2020 10.00% Đợt 2 2019
LAW UPCOM 10/15/2020 10/14/2020 10/30/2020 17.98% Cả năm 2019
SPC UPCOM 10/15/2020 10/14/2020 10/30/2020 10.00% Đợt 2 2019
TXM HNX 10/15/2020 10/14/2020 11/11/2020 1.50% Cả năm 2019
BVS HNX 10/15/2020 10/14/2020 11/19/2020 10.00% Cả năm 2019
SGR HOSE 10/15/2020 10/14/2020 11/30/2020 10.25% Cả năm 2019
CCL HOSE 10/15/2020 10/14/2020 12/25/2020 8.00% Cả năm 2019
HCC HNX 10/16/2020 10/15/2020 10/30/2020 19.00% Cả năm 2019
PSE HNX 10/19/2020 10/16/2020 10/30/2020 8.00% Cả năm 2019
HC1 UPCOM 10/19/2020 10/16/2020 11/23/2020 10.00% Cả năm 2019
MWG HOSE 10/20/2020 10/19/2020 10/30/2020 15.00% Cả năm 2019
SLS HNX 10/20/2020 10/19/2020 11/10/2020 70.00% Cả năm 2020
NQN UPCOM 10/20/2020 10/19/2020 11/20/2020 5.92% Cả năm 2019
SMC HOSE 10/21/2020 10/20/2020 10/30/2020 5.00% Đợt 1 2020
PVM UPCOM 10/21/2020 10/20/2020 11/16/2020 8.00% Cả năm 2019
PEN HNX 10/22/2020 10/21/2020 10/30/2020 5.00% Cả năm 2019
DHA HOSE 10/22/2020 10/21/2020 11/12/2020 15.00% Đợt 2 2020
D11 HNX 10/23/2020 10/22/2020 11/4/2020 12.00% Cả năm 2019
CII HOSE 10/23/2020 10/22/2020 11/30/2020 10.00% Đợt 1 2019
C21 UPCOM 10/26/2020 10/23/2020 11/10/2020 5.00% Cả năm 2019
PHN HNX 10/30/2020 10/29/2020 11/12/2020 15.00% Đợt 1 2020
TMX HNX 10/30/2020 10/29/2020 11/13/2020 10.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HII HOSE 10/15/2020 10/14/2020 10/14/2020 15.00%    
SGR HOSE 10/15/2020 10/14/2020 10/14/2020 31.75%    
TVS HOSE 10/16/2020 10/15/2020 10/15/2020 8.00%    
NRC HNX 10/16/2020 10/15/2020 10/15/2020 5.00%    

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.