Thực hiện quyền - 26.10.20

Thực hiện quyền - 26.10.20

Ngày: 26/10/2020

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 26.10.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
TNG HNX 10/27/2020 10/26/2020 11/12/2020 4.00% Đợt 1 2020
ASP HOSE 10/27/2020 10/26/2020 11/13/2020 5.00% Cả năm 2019
HTL HOSE 10/28/2020 10/27/2020 11/5/2020 20.00% Cả năm 2019
CNC UPCOM 10/28/2020 10/27/2020 11/9/2020 20.00% Đợt 1 2020
TCL HOSE 10/28/2020 10/27/2020 11/12/2020 30.00% Đợt 3 2019
VSC HOSE 10/28/2020 10/27/2020 11/18/2020 15.00% Đợt 1 2020
SMB HOSE 10/29/2020 10/28/2020 11/10/2020 25.00% Đợt 1 2020
TCT HOSE 10/29/2020 10/28/2020 11/16/2020 15.00% Cả năm 2019
BIC HOSE 10/29/2020 10/28/2020 11/20/2020 8.00% Cả năm 2019
DAR UPCOM 10/29/2020 10/28/2020 11/23/2020 10.80% Cả năm 2019
DCM HOSE 10/29/2020 10/28/2020 11/23/2020 6.00% Cả năm 2019
HU3 HOSE 10/30/2020 10/29/2020 11/6/2020 9.00% Cả năm 2019
PHN HNX 10/30/2020 10/29/2020 11/12/2020 15.00% Đợt 1 2020
TMX HNX 10/30/2020 10/29/2020 11/13/2020 10.00% Cả năm 2019
PSN UPCOM 10/30/2020 10/29/2020 11/20/2020 7.00% Cả năm 2019
LLM UPCOM 10/30/2020 10/29/2020 11/27/2020 4.00% Cả năm 2019
BAX HNX 10/30/2020 10/29/2020 12/23/2020 30.00% Đợt 1 2020
DAS UPCOM 11/2/2020 10/30/2020 12/3/2020 3.00% Cả năm 2019
DBH UPCOM 11/3/2020 11/02/2020 11/24/2020 5.00% Cả năm 2019
SB1 UPCOM 11/6/2020 11/05/2020 11/16/2020 8.40% Cả năm 2019
TTT HNX 11/12/2020 11/11/2020 11/30/2020 30.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
VPI HOSE 10/27/2020 10/26/2020 10/26/2020 25.00%    
KSB HOSE 10/28/2020 10/27/2020 10/27/2020 20.00%    
ITC HOSE 11/2/2020 10/30/2020 10/30/2020 10.00%    

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.