Thực hiện quyền - 21.09.20

Thực hiện quyền - 21.09.20

Ngày: 21/09/2020

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 21.09.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
DNC HNX 9/22/2020 09/21/2020 10/8/2020 10.00% Đợt 1 2020
NCT HOSE 9/22/2020 09/21/2020 10/20/2020 30.00% Đợt 1 2020
HTR UPCOM 9/22/2020 09/21/2020 10/23/2020 10.80% Cả năm 2019
GVR UPCOM 9/23/2020 09/22/2020 10/9/2020 6.00% Cả năm 2019
THG HOSE 9/24/2020 09/23/2020 10/7/2020 10.00% Đợt 1 2020
VSE UPCOM 9/24/2020 09/23/2020 11/10/2020 5.00% Cả năm 2019
PNT UPCOM 9/25/2020 09/24/2020 10/9/2020 5.00% Cả năm 2019
PVB HNX 9/25/2020 09/24/2020 10/12/2020 10.00% Cả năm 2019
HU4 UPCOM 9/28/2020 09/25/2020 10/9/2020 6.00% Cả năm 2019
HAM UPCOM 9/28/2020 09/25/2020 10/12/2020 5.00% Đợt 1 2020
DIH HNX 9/28/2020 09/25/2020 10/28/2020 3.00% Cả năm 2019
PCM UPCOM 9/28/2020 09/25/2020 10/28/2020 2.43% Cả năm 2019
XLV UPCOM 9/28/2020 09/25/2020 12/25/2020 10.00% Cả năm 2019
VNM HOSE 9/30/2020 09/29/2020 10/15/2020 20.00% Đợt 1 2020
CNG HOSE 9/30/2020 09/29/2020 10/23/2020 15.00% Đợt 2 2019
POS UPCOM 9/30/2020 09/29/2020 10/30/2020 7.00% Cả năm 2019
NSC HOSE 10/2/2020 10/01/2020 10/27/2020 15.00% Đợt 1 2019
RTB UPCOM 10/5/2020 10/02/2020 10/15/2020 2.00% Đợt 2 2019
TS3 UPCOM 10/5/2020 10/02/2020 10/20/2020 8.00% Cả năm 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
BCC HNX 9/25/2020 09/24/2020 9/24/2020 12.00%    
HPX HOSE 9/25/2020 09/24/2020 9/24/2020 15.00%    
BWS UPCOM 9/25/2020 09/24/2020 9/24/2020 9.69%    
HDB HOSE 10/2/2020 10/01/2020 10/1/2020 15.00%    
HOM HNX 9/23/2020 09/22/2020 9/22/2020 4.00%    
NLG HOSE 9/25/2020 09/24/2020 9/24/2020 9.57%    
BTS HNX 9/28/2020 09/25/2020 9/25/2020 3.00%    

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.